VALNÁ HROMADA 2022

Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem V Chotejně 1307/9, Hostivař,
102 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
– oddíl B, vložka 1520, IČ. 45273758

uveřejňuje

dokumenty týkající se pořadu jednání řádné valné hromady

svolané na 7. června 2022 od 11.00 hodin
s místem konání na adrese Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno
v zasedací místnosti v 1. patře administrativní budovy společnosti s firmou KAROSERIA a.s.

Pořad jednání:

 1. Zahájení valné hromady
  K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno

 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 3. Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
  Souhrnná zpráva

 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2021, konsolidované účetní závěrky za rok 2021, návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 a Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021
  Zpráva dozorčí rady
  Stanovisko dozorčí rady

 5. Projednání a schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2021
  Řádná (individuální) účetní závěrka za rok 2021 + zpráva auditora

 6. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2021
  Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2021 + zpráva auditora

 7. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
  Návrh na rozdělení zisku za rok 2021
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 8. Projednání a schválení Zprávy o odměňování za rok 2021
  Zpráva o odměňování za rok 2021 + zpráva auditora
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 9. Projednání a schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty
  Pravidla pro stanovení výše odměn
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 10. Závěr valné hromady
  K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

Představenstvo TESLA KARLÍN, a.s.